Polityka prywatności

Administrator danych

Ten dokument (“Polityka prywatności”) opisuje to w jaki sposób Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000070956, posiadającej NIP 5260001269 (“My/Administrator”) przetwarza dane osobowe (“Dane”) naszych członków, uczestników organizowanych przez nas zawodów czy imprez o charakterze sportowym, osób kontaktujących się z nami w różnych celach a także osób odwiedzających naszą stronę internetową wtw.waw.pl (“Strona”).

Troszczymy się o Twoją prywatność

Dlatego za każdym razem, gdy uzyskujemy dostęp do Twoich Danych, upewniamy się, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zachowaniem najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa. Przede wszystkim przetwarzamy Twoje Dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO”). Stosujemy rygorystyczne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia wszystkich przetwarzanych przez nas Danych przed utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Źródło pozyskiwanych Danych

jeżeli jesteś uczestnikiem organizowanych przez nas zawodów czy imprez o charakterze sportowym:

Twoje Dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, Twoich rodziców (opiekunów prawnych), Twojej szkoły albo innej instytucji (np. klubu sportowego), którą reprezentujesz w związku z uczestnictwem w organizowanych przez nas zawodach lub imprezach o charakterze sportowym.

w każdym innym przypadku:

Twoje Dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu, w którego imieniu i na jego rzecz działasz w związku z negocjowaniem, zawieraniem, realizacją umowy zawartej z nami umowy lub w związku z procesem jej archiwizacji. Możemy również przetwarzać Dane, które pozyskaliśmy z publicznie dostępnych baz danych, np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy.

Danymi, które pozyskujemy w zależności od celów ich przetwarzania, w szczególności mogą być:

 • podstawowe dane identyfikujące (imię i nazwisko),
 • firma/nazwa instytucji,
 • dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail),
 • dane adresowe (adres zamieszkania),
 • dane dotyczące numerów identyfikacyjnych (seria i nr dowodu osobistego, PESEL, NIP),
 • informacje dot. mocodawcy,
 • dane dotyczące posiadanego obywatelstwa,
 • informacje dotyczące doświadczenia zawodowego.

Niektóre Dane pozyskujemy w sposób automatyczny

Nasza Strona, gdy z niej korzystasz może zbierać niektóre Dane automatycznie. Możemy uzyskiwać informacje w sposób zautomatyzowany, np. za pomocą plików cookie przeglądarki, pikseli, dzienników serwera sieciowego, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii. Informacje jakie zbieramy w ten sposób mogą obejmować:

 1. Dane dotyczące Twojego urządzenia, w tym adres IP, informacje o logach, model urządzenia, informacje o subskrypcji, ustawienia urządzenia, połączenia z innymi urządzeniami, operator sieci komórkowej, charakterystyka przeglądarki internetowej, informacje o korzystaniu z aplikacji, kod dostępu, aktualna wersja oprogramowania, MNC, informacje o subskrypcji oraz losowe, nietrwałe i możliwe do ponownego ustawienia identyfikatory urządzenia, takie jak identyfikator usługi spersonalizowanej (lub PSID), oraz identyfikatory reklam, w tym identyfikator reklam Google;
 2. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze Strony, w tym Dane dotyczące strumienia kliknięć, Twoich interakcji ze Stroną (takie jak odwiedzane strony internetowe, wyszukiwane hasła oraz używane aplikacje i funkcje), strony, które doprowadziły lub skierowały Cię do Strony, daty i godziny korzystania z niej; oraz korzystania przez Ciebie z witryn, aplikacji i funkcji innych firm, które są powiązane z naszymi usługami;
 3. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z witryn internetowych, aplikacji i funkcji stron trzecich, które są powiązane z Naszymi usługami.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych

 1. Członkostwo w Warszawskim Towarzystwie Wioślarskim. Przetwarzamy Twoje Dane w celu realizacji stosunku członkostwa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Okres retencji dla takiego przetwarzania wynosi okres przez jaki jesteś Naszym członkiem.
 2. Uczestnictwo z zawodach lub imprezach o charakterze sportowym. Przetwarzamy Twoje Dane w celu organizacji, przeprowadzenia danej imprezy oraz publikacji jej wyników. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w przypadku Twojego wizerunku art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. Dane osobowe uczestników są usuwane niezwłocznie od jej zakończenia, natomiast dane osobowe dotyczące wyników uczestników oraz wizerunku utrwalonego na zdjęciach z imprezy podlegają publikacji zgodnie z regulaminem danej imprezy i są przetwarzane do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
 3. Świadczenie usług. Wykorzystujemy Twoje Dane do:
  1. wiadczenia na Twoją rzecz usług, a także do przyjmowania lub dokonywania płatności z nimi związanych lub kontaktowania się z Tobą w tej sprawie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Ty jesteś stroną (Artykuł 6 ust. 1. lit. b RODO). Okres retencji dla takiego przetwarzania danych trwa do momentu zakończenia łączącej nas umowy;
  2. zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a podmiotem, z którym jesteś powiązany lub który reprezentujesz (np. Klienta, kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z nami). Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora w postaci realizacji zawartych umów (Artykuł 6 ust. 1. lit. f RODO). Okres retencji dla takiego przetwarzania danych trwa do momentu wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z tym podmiotem.
 4. Rekrutacja. Przetwarzamy Twoje Dane przesłane do nas w ramach procesów prowadzonych przez nas lub na naszą rzecz procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest:
  1. w przypadku informacji określonych w Kodeksie pracy artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  2. w pozostałym zakresie artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia z Tobą umowy; a także
  3. informacje nie związane z Twoimi kwalifikacjami czy osiągnięciami zawodowymi (np. zdjęcie, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); i
  4. informacje, które dobrowolnie nam przekazałeś będące danymi szczególnej kategorii przetwarzamy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda). Przekazane Dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane przez nas w ogłoszeniu o pracę w okresie od momentu otrzymania zgłoszenia do chwili zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres roku od jego otrzymania. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych w ramach przyszłych procesów rekrutacji, będziemy Twoje Dane przetwarzać do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż w ciągu roku od chwili jej wyrażenia. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do czasu jej wycofania lub z chwilą zakończenia przetwarzania pozostałych Danych danego kandydata.
 5. Rozpatrywanie Twoich żądań. Będziemy przetwarzać Twoje Dane, aby odpowiedzieć na Twoje prośby lub reklamacje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO). Tym uzasadnionym interesem jest umożliwienie nam właściwej obsługi Twojej reklamacji. Okres retencji dla takiego przetwarzania trwa do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze złożonych przez Ciebie próśb lub reklamacji.
 6. Przestrzeganie obowiązków wynikających z prawa, norm i standardów branżowych oraz wewnętrznych regulacji Administratora, w tym Polityki prywatności. W niektórych przypadkach gromadzimy i wykorzystujemy Twoje Dane w celu zachowania zgodności z przepisami prawa, na przykład Dane dotyczące rozliczeń są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres retencji takich danych trwa do czasu, gdy stosowne przepisy prawa uprawniają Nas do ich przetwarzania. Z reguły okres retencji takich Danych wynosi 5 lat liczonych od końca roku w jakim miało miejsce zdarzenie związane z tymi Danymi.
 7. Kontakt. Używamy Twoich danych do komunikacji z Tobą za pośrednictwem różnych kanałów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Tym uzasadnionym interesem jest zapewnienie właściwej komunikacji z Tobą. Okres retencji dla takiego przetwarzania danych trwa do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w każdym razie nie dłużej niż 5 lat.
 8. Dochodzenie i obrona roszczeń. Przetwarzamy Twoje Dane w celu dochodzenia lub obrony naszych roszczeń lub interesów. Podstawą prawna takie przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Tym uzasadnionym interesem jest dochodzenia roszczeń lub obrona praw przysługujące Administratorowi. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wynosi 6 lat).
 9. Archiwalnych. Możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w celach udokumentowania wydarzeń czy faktów, które dla istnienia i funkcjonowania Naszego stowarzyszenia są dla Nas istotne w związku z realizacją Naszych zadań statutowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na gromadzeniu informacji historycznych dotyczących istnienia i funkcjonowania Naszego stowarzyszenia. Takie Dane będziemy przetwarzać do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
 10. Analiza i personalizacja Strony.Używamy Twoich Danych w celu personalizacji treści oraz analizy Strony i ruchu w sieci. W tym celu używamy plików cookie. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na analizie aktywności użytkownika w celu optymalizacji świadczonych usług. Okres przechowywania takich danych trwa do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów takiego przetwarzania.
 11. Stosowanie monitoringu budynku WTW – przetwarzamy Dane składające się z: Twojego wizerunku oraz Twoich cech szczególnych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia zgodnie z art. 22(2) Kodeksu pracy. Nagranie obejmuje teren wokół budynku do drzwi budynku biura w Warszawie. Nagrania są usuwane po 30 dniach.

Dobrowolne podanie Danych

Podanie Danych jest dobrowolne. Jednakże, bez otrzymania niezbędnych Danych, możemy nie być w stanie wykonać niektórych działań zleconych przez Ciebie lub z Tobą związanych, dopuścić Cię do uczestnictwa w zawodach czy imprezie organizowanej przez Nas. A także bez podania Danych niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia naszych usług i nie możemy świadczyć na Twoją rzecz usług – ich przekazanie jest zatem warunkiem zawarcia z Nami umowy.

Odbiorcy Danych

W niektórych sytuacjach możemy być zmuszeni do udostępnienia Twoich Danych stronom trzecim, takim jak:

 1. zewnętrzni dostawcy usług – zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu. Przykłady obejmują, świadczenie wsparcia marketingowego, świadczenie usług prawnych i księgowych. Tego rodzaju usługodawcy zewnętrzni mają dostęp do danych użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Ponadto muszą oni przetwarzać Dane osobowe zgodnie z postanowieniami umów o powierzeniu przetwarzania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych;
 2. organy publiczne – w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami na podstawie właściwych przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Dane użytkowników pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do państw spoza tego obszaru.
Jeżeli zajdzie konieczność przekazania Danych do usługodawców lub innych stron trzecich poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokonamy takiego transferu tylko do:

 1. podmiotów zlokalizowanych w krajach, w których Komisja UE stwierdziła odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO;
 2. w przypadku braku takiej decyzji, podstawą prawną przekazywania Danych jest umowa oparta o standardowe klauzule umowne stanowiące zbiór zasad przyjętych przez Komisję Europejską, które zgodnie z art. 46 RODO zapewniają bezpieczeństwo przekazania Danych;
 3. na podstawie Twojej zgody (art. 49 ust. 1 lit. a) RODO). Wówczas o takim transferze Danych zostaniesz przez nas poinformowany.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych przysługuje Ci szereg uprawnień, takich jak:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich Danych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli Twoje Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać te Dane w niezbędnym zakresie, w przypadku zaistnienia uzasadnionego powodu;
 • prawo do przenoszenia lub ograniczenia Danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
 • jeżeli podstawą przetwarzania Danych jest Twoja zgoda, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Danych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji na temat Twoich praw w kontekście danych osobowych możesz znaleźć na tej stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/p/dla-obywatela.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich Danych narusza prawo, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat złożenia skargi możesz znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym za pomocą profilowania.

Kontakt z sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Danych

Podczas przetwarzania Danych staramy się zachować najwyższy standard ochrony Twojej prywatności.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony Twoich Danych lub gdybyś chciał skorzystać z przysługujących Ci praw wynikających z RODO możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: wtw@wtw.waw.pl.
Pamiętaj o podaniu Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Pliki cookies

Strona używa plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Są one powszechnie stosowane w celu zapewnienia lepszego lub bardziej efektywnego działania usług online. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem rynkowym. Pliki cookie mogą pochodzić od nas („pliki cookie pierwszej strony”) lub od stron trzecich, z których usług korzystamy („pliki cookie stron trzecich”). Niektóre informacje przechowywane w plikach cookie (np. dotyczące preferencji użytkownika), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na Twoją rzecz. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Niektóre funkcjonalności mogą nie działać prawidłowo, jeśli pliki cookie są wyłączone.

Cel wykorzystywania plików cookies

Możemy korzystać z informacji zbieranych za pośrednictwem technologii plików cookie m.in. dla następujących celów:

 1. zapamiętanie informacji o użytkowniku, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać,
 2. rozumienie sposobu korzystania ze Strony i interakcji z nią tak aby dostosować Stronę do preferencji użytkownika,
 3. zarządzać i mierzyć użyteczność Strony,
 4. zrozumieć skuteczność naszej komunikacji oraz
 5. w inny sposób ulepszać nasze usługi.

Zarządzanie Cookie

Możesz zmienić ustawienia cookies za pośrednictwem ustawień Twojej przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików cookie. Możesz jednak zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w części, np. aby blokować cookie podmiotów trzecich, lub abyś otrzymywał komunikat za każdym razem, gdy pliki cookies są wysyłane do Twojego urządzenia. Wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w popularnych przeglądarkach można znaleźć poniżej. Google Chrome Mozilla Firefox MacOS Safari Microsoft Edge. Więcej informacji możesz znaleźć np. na stronach: https://www.aboutcookies.org/ lub https://www.cookiecentral.com/faq/.

Aktualna wersja Polityki prywatności

Polityka Prywatności stanowi aktualną na 15 grudnia 2023 roku informację o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych.

Facebook
Skip to content