Walne Zebranie WMOZTW – 18.06

Walne Zebranie WMOZTW – 18.06

Zarząd Warszawsko – Mazowieckiego Okręgowego Związku Towarzystw Wioślarskich w dniu 10.05.2018r. podjął uchwałę dotyczącą zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego WMOZTW. Zebranie odbędzie się w dniu 18.06.2018r. o godzinie 12:00 na przystani Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Zaruskiego 12.

Zgłoszenia delegatów wraz z upoważnieniami z klubów, prosimy przesyłać tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2018r. na adres WTW, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa.

 

Ważny głos na Walnym Zebraniu, będą miały te Kluby, które mają opłacone składki członkowskie.                                                                            

 

               Porządek obrad:                                  

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Prezydium i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania i Regulaminu Głosowania.
 6. Wybór Komisji Mandatowej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Sprawozdanie Zarządu WMOZTW za 2017 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Głosowanie nad Uchwałami Walnego Zebrania.
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania.
Facebook