Walne Zebranie WTW Warszawa – 30.03.2019r.

Walne Zebranie WTW Warszawa – 30.03.2019r.

Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego informuje, że w dniu 30.03.2019r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. WZ odbędzie się o godzinie 10:00 (10:15 drugi termin) w kamienicy WTW przy ul. Foksal 19 w Warszawie (drugie piętro).

Przypominamy, że Członkowie którzy nie będą mogli uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania, zobowiązani są do usprawiedliwienia swojej nieobecności w Biurze WTW (pisemnie lub na adres email: wtw@wtw.waw.pl)

Statut WTW (§ 14 pkt. 2, ppkt .4) : skreślenie Uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu dwukrotnej kolejnej nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa. Nie dotyczy członków, którzy przekroczyli 80 rok życia

***Prosimy o dostosowanie ubioru do charakteru wydarzenia***

 

Porządek obrad WZ WTW Warszawa w dniu 30.03.2019r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Prezydium i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Nadanie tytułów Członka Seniora i Członka Jubilata
 6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania i Regulaminu Głosowania.
 7. Wybór Komisji Mandatowej.
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Sprawozdanie Zarządu WTW za 2018 rok i prezentacja Budżetu na 2019 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 13. Sprawozdanie Komisji Etyki i Spraw Członkowskich.
 14. Przyjęcie Bilansu za 2018 rok.
 15. Przyjęcie Budżetu na 2019 rok.
 16. Dyskusja
 17. Głosowanie nad Kodeksem Etyki Członka WTW
 18. Głosowanie nad Uchwałami Walnego Zebrania.
 19. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Zaproszenie Walne Zebranie 2019

Pismo ws planowanych zmian w Statucie

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Facebook